_welcome

กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค

จัดตั้งขึ้นโดย กระทรวงการคลัง เพื่อเป็นแหล่งสินเชื่อระยะยาวให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 RUDF News

ดูทั้งหมด »

 คำนวณความสามารถในการก่อหนี้

 

อัตราดอกเบี้ย 6.00 %

ส่วนลด 3.00 %

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้  3.00 %

 

Download

ดาวน์โหลดคู่มือ 
การออกแบบตลาดสด / โรงฆ่าสัตว์

 

Download

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง /        
เอกสารขอรับการสนับสนุนสินเชื่อ

 

เวลาทำการ


วันจันทร์-วันศุกร์
เวลา 08.30 - 16.30 น.
ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

 ภาพโครงการ สพม.